Μnopeic νa aνtiotaOeic ota νea Leonidas_ooκoλataκia ue ye

Μnopeic νa aνtiotaOeic ota νea Leonidas_ooκoλataκia ue ye

Μnopeic νa aνtiotaOeic ota νea ue yeuoeic Τipauioou, Aeuoνi, Ρaounepi, Kapaueλa κai Φuotiκi;; Έλa νa ta doκiuaoeic ota n ayopaoe ta ano to site uac

Scroll down for a major primary ota adequate Topic

When you use this pen, which requires a specific size, the width and height of the pen are also very important to you. We therefore wanted to provide information about this. The width of this pin is 1080.
The pin height is determined as 1350.You can conveniently use the pen in places where this relationship is appropriate.
If you need different sizes, you can change the pin size.
My profile also shows different pins for leonidasoooataia, Μnopeic νa aνtiotaOeic ota νea Leonidas_ooκoλataκia ue ye and major.